Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Wensbus Leudal

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van het vervoer dat wordt verricht door de Stichting Wensbus Leudal (hierna Wensbus Leudal. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 05-01-2022 onder nummer 67826237

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Onderwerp van deze algemene voorwaarden ………………………………………………..

Hoofdstuk 2: Wat biedt Wensbus Leudal aan? .............................................................................               

Hoofdstuk 3: Betaling...........................................................................................................……….

Hoofdstuk 4: Wat mag u tijdens uw reis meenemen? .................................................................. 

Hoofdstuk 5: Gevonden voorwerpen ............................................................................................ 

Hoofdstuk 6: Wat mag u doen en niet doen tijdens uw reis? .........................................................                                             

Hoofdstuk 7: Aansprakelijkheid ………………………………………………………………………........ 

Hoofdstuk 8: Termijnen en verjaring ……………………………………………………………………………..……….                                                                               

Hoofdstuk 9: Klachten en geschillen ……………………………………………………………………………..………..

Hoofdstuk 1. Wat is het onderwerp van deze algemene voorwaarden?

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder vervoersovereenkomsten, die u sluit met Wensbus Leudal.

1.2   Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden dan voor alle nieuwe en bestaande vervoerovereenkomsten. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden minimaal een maand voor ingang van deze wijzigingen bekend gemaakt op de website van Wensbus Leudal. Indien Wensbus Leudal een spoedeisend belang heeft bij wijziging van deze algemene voorwaarden, kan een kortere aankondigingstermijn worden gehanteerd dan een maand.

Hoofdstuk 2: Wat biedt Wensbus Leudal aan?

2.1   Wensbus Leudal verbindt zich om u, zo veel mogelijk volgens haar via haar website bekend gemaakte regeling, veilig te vervoeren. Indien in het vervoermiddel onvoldoende capaciteit beschikbaar is, kan Wensbus Leudal weigeren u te vervoeren. Als er door een storing, stremming of anderszins vervoer niet mogelijk is, zal Wensbus Leudal zich inspannen u zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te stellen.

2.2   Op de website van Wensbus Leudal worden de dagen en tijdstippen waarop de ritten plaatsvinden vermeld;

Hoofdstuk 3: Betaling

3.1   U dient de vervoerprijs op het daarvoor bepaalde moment vóór, of bij aanvang van de rit te voldoen, tenzij  u met Wensbus Leudal een andere overeenkomst heeft gesloten.

3.2   Tenzij Wensbus Leudal anders heeft aangegeven, geschiedt betaling voorafgaand aan de rit met gepast (contant) geld aan Wensbus Leudal met in Nederland wettige betaalmiddelen.

3.3   Wensbus Leudal is gerechtigd u niet te vervoeren dan wel het vervoer te staken en u uit het vervoermiddel te verwijderen, dan wel doen verwijderen indien u de geldende regels betreffende het vervoer overtreedt dan wel niet nakomt en van Wensbus Leudal in redelijkheid niet verlangd kan worden u verder te vervoeren.

 

 

Hoofdstuk 4: Wat mag u tijdens de reis meenemen?

De volgende dieren en zaken mag u tijdens uw reis meenemen:

Dieren

4.1 Levende dieren, die geen zitplaats innemen mogen onder de voorwaarden van dit hoofdstuk gratis worden meegevoerd in een gemakkelijk draagbare mand, tas of ander voorwerp dat kan worden neergezet of op schoot gehouden.

4.2 De in artikel 4.1 bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor de reiziger of voor het personeel lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een besmettelijke ziekte.

4.3 De chauffeur beoordeelt of een dier in aanmerking komt voor vervoer overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2.

4.4 U mag echter gratis één hond meenemen, die een gehandicapte reiziger begeleidt, indien deze hond een als zodanig herkenbare blindengeleidehond (in opleiding) of hulphond van de Stichting Hulphond Nederland (in opleiding) is.

Handbagage

4.5 U mag handbagage (waaronder een opgevouwen vouwfiets) meenemen op voorwaarde dat er naar het oordeel van Wensbus Leudal voldoende plaatsruimte is.

4.6 Wensbus Leudal kan u de toegang tot het vervoermiddel weigeren dan wel noodzaken het vervoermiddel te verlaten, indien naar zijn oordeel uw dier of handbagage gevaar, verontreiniging of hinder voor een ander kan veroorzaken.

4.7 Handbagage moet zodanig worden geplaatst dat deze de (nood)uitgangen niet verspert, het in- en uitstappen van reizigers of personeel niet belemmert en hen niet hindert. Evenmin mag handbagage in het vervoermiddel een zitplaats innemen voor zover een reiziger daarop aanspraak maakt. U zorgt zelf voor het in- en uitladen.

4.8 U bent verplicht de handbagage die u in het vervoermiddel meevoert zelf te bewaken.

Kinderwagens

4.9 U mag een kinderwagen meenemen op voorwaarde dat er naar het oordeel van Wensbus Leudal voldoende plaatsruimte is. In de wensbus moet u de kinderwagen op de rem zetten en moet u de aanwijzingen van Wensbus Leudal opvolgen.

4.10 Wensbus Leudal kan de kinderwagen weigeren uit veiligheidsoverwegingen.

Rolstoelen en rollators

4.11 U mag een rollator meenemen indien hiervoor de mogelijkheid en voldoende capaciteit beschikbaar is

4.12 In het vervoermiddel moet u de rollator op de rem zetten en moet u de aanwijzingen van Wensbus Leudal opvolgen.

4.13 Wensbus Leudal kan de rollator weigeren uit veiligheidsoverwegingen.

4.14 Fietsen, rolstoelen, scootmobielen en andere elektrisch aangedreven voertuigen mogen niet in de bus worden meegenomen.

Hoofdstuk 5: Gevonden voorwerpen

5.1 Als u in het vervoermiddel een voorwerp of geldsom heeft gevonden, moet u dit zo snel mogelijk aan Wensbus Leudal melden. Wensbus Leudal is wettelijk bevoegd tegen afgifte van een ontvangstbewijs een gevonden voorwerp of geldsom in bewaring te nemen. Indien u het gevonden voorwerp of de geldsom bij u houdt, moet u er alles aan doen wat redelijkerwijs van u kan worden verwacht om de eigenaar of verliezer te vinden.

5.2 Wensbus Leudal mag een gevonden voorwerp verkopen of vernietigen. Wensbus Leudal mag dit meteen doen als Wensbus Leudal vindt dat het voorwerp niet voor bewaring geschikt is. Wensbus Leudal mag dit na drie maanden doen als Wensbus Leudal vindt dat het voorwerp minder dan € 450,- waard is. Wensbus Leudal mag dit na 12 maanden doen als Wensbus Leudal vindt dat het voorwerp € 450,- of meer waard is. Wensbus Leudal zal een gevonden voorwerp, de opbrengst van een verkocht gevonden voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende afgeven als deze zich binnen dertien maanden na afgifte meldt. Wensbus Leudal mag voor de behandeling van een verzoek over een verloren voorwerp of geldsom in redelijkheid bewaarloon en administratiekosten in rekening brengen. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden voorwerp opeist, mag Wensbus Leudal bewaarloon en redelijke administratiekosten met die opbrengst verrekenen.

Hoofdstuk 6. Wat mag u doen en niet doen tijdens uw reis?

Gedragingen en aanwijzingen

6.1 U mag zich in het vervoermiddel niet zo gedragen of zich op een plaats begeven dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt verstoord of kan worden verstoord.

6.2 U mag de chauffeur niet op enigerlei wijze hinderen in de uitoefening van zijn / haar taak.

6.3 U mag geen foto- of film- of geluidsopnamen maken en/of publiceren van personeel, tenzij het personeel hiervoor toestemming verleent.

6.4 U mag in een vervoermiddel niet roken of zich daar bevinden met een brandende pijp, sigaar of (elektronische) sigaret.

6.5 U mag een vervoermiddel niet zonder noodzaak in gaan of verlaten, tenzij met toestemming van Wensbus Leudal.

6.6 U mag geen schade veroorzaken aan vervoermiddelen. Als u dat wel doet bent u aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door uw handelen of nalaten of schade die wordt veroorzaakt door uw handbagage en/of dieren, behalve voor zover de schade is veroorzaakt door een omstandigheid die u als een zorgvuldige reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover u de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Wensbus Leudal bepaalt volgens redelijk oordeel het schadebedrag. U kunt hiervoor tegenbewijs leveren. Als Wensbus Leudal bepaalt dat de schade groter is dan € 250, dan moet Wensbus Leudal bewijzen hoe hoog de schade is.

6.7 U moet de huisregels en de aanwijzingen van de Wensbus Leudal, die op de website staan of worden gegeven door medewerkers van Wensbus Leudal, over onder meer de orde, rust, stilte, veiligheid of een goede bedrijfsgang, opvolgen.

6.8 U moet zich op eerste verzoek identificeren met een wettelijk erkend identificatiebewijs.

Als u verwijderd of geweigerd wordt, heeft u geen recht meer op vervoer, ook niet als u nog niet naar uw eindbestemming bent vervoerd. In geval verwijdering heeft u geen recht op enige vergoeding.

Hoofdstuk 7. Aansprakelijkheid

7.1 Wensbus Leudal is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door vertragingen in het vervoer en het niet doorgaan van het vervoer als gevolg van technische redenen, file, weersomstandigheden  en ander oponthoud.

7.2 Indien een personeelslid aan u op uw verzoek een dienst bewijst waartoe Wensbus Leudal niet is verplicht, wordt hij geacht te handelen in uw opdracht. Wanneer een personeelslid aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door u bij het vervoer is geleden, kan ook hij zich beroepen op de beperkingen van de aansprakelijkheid zoals deze voor Wensbus Leudal gelden.

7.3 Wensbus Leudal is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet aanbieden van vervoer en het niet uitvoeren van de dienst als gevolg van omstandigheden die Wensbus Leudal niet kunnen worden toegerekend (overmacht).

Hoofdstuk 8: Termijnen en verjaring

Alle uit de vervoerovereenkomst voortkomende vorderingen verjaren door verloop van één jaar. Deze termijn begint met ingang van de dag, volgende op die waarop die vordering is ontstaan.

Hoofdstuk 9: Klachten en geschillen.

9.1 U moet iedere schade die u oploopt zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Wensbus Leudal melden, met daarbij de oorzaak en – als dat mogelijk is – de hoogte van de schade.

9.2 Wensbus Leudal maakt op zijn website kenbaar op welke wijze klachten en geschillen worden afgehandeld.

9.3 Als u een klacht heeft, moet u deze klacht schriftelijk aan de Wensbus Leudal voorleggen in de Nederlandse taal. In deze klacht moet u alle gegevens vermelden die relevant zijn om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Als uw klacht betrekking heeft op een gebeurtenis tijdens uw reis, dan dient u tenminste te vermelden de datum, de tijd en de plaats van het voorval.

9.4 Geschillen tussen u en Wensbus Leudal over de totstandkoming of uitvoering van de vervoerovereenkomst met betrekking tot de door Wensbus Leudal te leveren of geleverde diensten kunnen zowel door u als Wensbus Leudal aanhangig worden gemaakt via de klachtenregeling, zoals die is gepubliceerd op de website van Wensbus Leudal. Dit kunt u alleen doen als u uw klacht eerder schriftelijk bij Wensbus Leudal heeft ingediend.